Práca s materiálom

Zásady práce s materiálom TRAPLAST:

 

Plastové výrobky z materiálu TRAPLAST™ vykazujú obdobne ako iné materiály pri zmenách teplôt tepelnú rozťažnosť v rozsahu 1,2–1,8 × 10-4 K-1, ktorá je vyššia než pri dreve a kove. Hodnota koeficientu tepelnej rozťažnosti udáva, o akú dĺžku sa zmení plastový profil dlhý 1 m pri zmene teploty o 1 °C. Na spresnenie je možné sa orientovať podľa nasledujúcej tabuľky:

Teplotný rozdiel Profil dĺžka 1 m Profil dĺžka 2 m
∆20 °C 3 mm 6 mm
∆40 °C 6 mm 12 mm

Z uvedených hodnôt vyplýva, že je nutné pri montáži počítať s dostatočnou dilatačnou vôľou. Jej veľkosť sa stanoví s ohľadom na spôsob použitia, veľkosť predpo- kladaného teplotného rozmedzia, ktorému bude výrobok vystavený, použité konštrukčné materiály, spôsob spojovania dielov, rozstupy spojovacích bodov atď. Pri upevňovaní skrutkami možno všeobecne odporúčať vŕtanie otvorov väčších priemerov a vruty nedoťahovať tzv. „na doraz“. Pri ostatných spôsoboch montáže je potrebné ponechať dostatočne veľkú dilatačú medzeru (obr. 1 a 2). Dodržiavanie tejto zásady je pre kvalitný výsledok práce veľmi dôležité.
Výrobky z materiálu TRAPLAST™ sú poveternostne stále, nepodliehajú vplyvu plesní, húb a chemikálií. Možno ich opracovávať nástrojmi na kov prípadne na drevo. Na rezanie výrobkov z TRAPLASTu™ odporúčame vídiový kotúč. Plastové profily sú veľmi pevné, oproti klasickým dreveným profilom však majú väčší priehyb. Pri výrobkoch tiež môže pri nerovno- mernom teplotnom namáhaní dôjsť k dočasným tvarovým zmenám. Teplotná odolnosť výrobkov z TRAPLASTu™ je -30 až +70 °C. Na ukotvenie všetkých výrobkov do zeme je možné použiť i betón. Pre lepšiu fixáciu plastového profilu odporúčame jeho spodnú časť ukotviť v betóne napríklad pomocou klincov alebo skrutiek. Výrobky z materiálu TRAPLAST™ možno s úspechom povrchovo upravovať náterom, a to farbami Sokrates alebo Luxol. Náročnejšie aplikácie a konštrukčné riešenia je preto vhodné konzultovať priamo s výrobcom.
zasady

Plastové ploty

Pokiaľ pri výstavbe plotov použijete okrem lát plastové profily ako vodorovné prvky, je nutné voliť konštrukciu plotu tak, aby nepodopretá časť plotového poľa bola čo najkratšia. To možno dosiahnuť použitím niekoľ- kých dlhších lát, ktoré sú opreté o plotový základ alebo podmurovku, čím sa zabráni priehybu plotové- ho poľa (obr. 3). Použitie plastových vodorovných prvkov odporúčame iba do dĺžky plotového poľa  1,5 m. V žiadnom prípade tneodporúčame vodorovné prvky nastavovať na dĺžku väčšiu než 2 m. V týchto prípadoch je potom výhodnejšie použiť vodorovné prvky oceľové alebo hliníkové. Pri použití našich plastových vodorovných prvkov (prierez 60 mm x 40 mm x 2 m, 80 mm x 40 mm x 2 m) odporúčame na ich oboch koncoch vytvoriť otvory pre skrutky v tvare elipsy (obr. 3 detail A), aby vodorovné prvky pri  upevnení k pätke stĺpika mohli reagovať na teplotné zmeny. Pre uchytenie plotových dosiek k vodorovné- mu prvku je možné použiť rôzne typy skrutiek. Vo všetkých prípadoch je bezpodmienečne nutné dosta- točne predvŕtať diery pre skrutky minimálne o 1–2 mm väčšie, aby skrutka mala dostatočnú vôľu. Týmto krokom opäť umožníme plotovej doske samovoľne reagovať na teplotné zmeny. Spojovacie skrutky musia byť iba ľahko dotiahnuté, nie tzv. „na doraz“. Na obr. 4 je znázornený rez iným vhodným typom plotovej konštrukcie. Tú je možno použiť v prípade, že oba profily sú oceľové alebo hliníkové, nie však plastové.
2Princíp tejto plotovej konštrukcie spočíva v tom, že nosný horný profil (1) je upevnený napevno k pätke plotového stĺpika (2) ako pri klasickom plote. Spodný profil (3) je v mieste stĺpika vybavený zobáčikom (4), ktorý je kotvený v kovovej kapse (5) navarenej na stĺpiku (obr. 4 detail B). Toto uloženie umožňuje celému plotovému poľu bezproblémovo reagovať na teplotné zmeny bez toho, že by dochádzalo k tvarovým zmenám pri plotových doskách (6). Tie už teda nie je nutné dostatočne predvŕtavať, stačí iba diera veľkosti priemeru používanej skrutky alebo vrutu.

Plastová zatrávňovacia dlažba

Konštrukcia spevnených trávnatých plôch má svojím vyhotovením spľňať podmienky normy STN 73 6131-3 vrátane úpravy podložia, vyhotovenia spodnej podkla- dovej vrstvy i použitými stavebnými materiálmi. Podľa tejto normy musia byť vykonané všetky stavebné práce, dodržané dopravné organizačné opatrenia pri vykonávaní obnovy parkovísk. Dielce musia byť položené tak, aby jednotlivé kusy boli od seba uložené s medzerou najmenej 10 mm a boli obrátené menšími otvormi smerom dolu k ložnej vrstve. Zatrávňovacia dlažba LITE je určená pre osobné a úžitkové automobi- ly s hmotnosťou do 3,5 t. Na základe našich skúseností a skúseností našich zákazníkov pre prejazd osobných vozidiel pri rodinných domoch, chatách, garážach a v záhradách postačuje dobre zhutnené pôvodné podlo- žie s cca 10 cm  preosiatej zeminy s priemerom zrna
8–16 mm, ktorá je opäť dobre zhutnená. Na spevnenie plôch pre nákladné automobily, autobusy a traktory s hmotnosťou viac ako 3,5 t je určená zatrávňovacia dlažba GOLEM. Podľa normy STN 73 6131-3 by malo byť podložie pre jej kladenie dvojvrstvové. Ako spod- nú vrstvu s výškou 100 mm odporúčame použiť štrk s veľkosťou zrna 0–32 mm. Po jeho zhutnení pripravíme ložnú vrchnú vrstvu s hrúbkou 50–100 mm, skladajúcu sa z piesku alebo jemnej drviny veľkosti 0–4 mm. Na takto pripravené podložie sa uložia tvárnice a násled- ne zasypú vhodnou zeminou s trávovým semenom. Všeobecne platí, že vo všetkých prípadoch je treba zasypávať oká pri dlaždiciach iba do 3/4 ich výšky, aby po zakorenení trávy neprevýšili trávnaté trsy rovinu zatrávňovacej dlažby.
Ostatný sortiment

Rozsah použitia plastových kolov je pomerne široký (pastviská, sady, vinice). Plastové koly možno využiť i pri stavbe drôtených plotov. Plastové koly odporúčame pri stavbe plotu striedať s kovovými a v žiadnom prípade ich nie je možné použiť ako rohové alebo koncové stĺpiky.

Skladovanie

Výrobky z TRAPLASTu™ sa skladujú na prepravných paletách, ktoré musia byť položené na spevnenej rovnej podlahe. Skladovať možno maximálne v troch vrstvách.

Farebné prevedenie a stálosť

Farebné výrobky sú farbené v hmote, môžu však obsahovať škvrny inej farby do plochy 1 cm². Jednotlivé výrobky sa môžu, rovnako ako v prípade prírodných materiálov od seba mierne farebne odlišovať. Poveternostnými vplyv- mi dochádza u výrobkov z TRAPLASTu™ k zmene ich pôvodného sfarbenia do svetlejších odtie- ňov, tzv. patine. Tieto farebné zmeny nemôžu byť predmetom reklamácie.

Rozmery a hmotnosť

Rozmery výrobkov sú merané pri teplote 20 °C a platia pre ne tieto tolerancie:

Rozmer Tolerancia
do 100 mm ± 3 mm
100 – 1000 mm ± 20mm
nad 1000 mm ± 30 mm

Platňa ryhovaná terasová
Montáž terasových dosiek sa z dôvodu tepelnej rozťažnosti vykonáva pri teplotách okolo 20°C. Pri výrazne iných teplotách je treba prihliadnuť na tepelnú rozťažnosť a upraviť dilatačné medzery.
Podkladová konštrukcia a ukladanie dosiek Plocha, na ktorú je podkladová konštrukcia umiestnená, musí byť pevná, rovná a stabilná. Konštrukcia je tvorená trojicami lát v poradí 40 x 40; 80 x 40;  40 x 40 (viď nákres). Ak to podmienky dovoľujú, je vhodné prostrednú latu pripevniť napevno k podkladovej ploche. Na zvýšenie tuhosti terasy odporúčame podkla- dovú konštrukciu doplniť o latu 40 x 40 tak, ako je znázornené na nákrese. Podľa rovnakého nákresu sa vykonáva aj pokladanie terasových dosiek, ktoré sa na podkladovú konštrukciu skrutkujú spôsobom „na väzbu“ (na prostredný podkladový profil 80 x 40 sa vždy priskrut- kuje len tá doska, ktorá na ňom leží svojím stredom, nie svojimi okrajmi – tie sú pripevnené k profilu 40 x 40). Takto je dilatácia rozložená do jednotlivých segmentov celej terasy. Na montáž dosiek odporúčame používať povrchovo upravené samorezné skrutky so zápustnou hlavou 5 x 60 mm, ktoré sa skrutkujú do dosky tak, aby vrch skrutky bol presne v úrovni povrchu dosky. Otvory pre skrutky sa do terasových dosiek predvŕtavajú najme- nej o 2 mm väčšie, ako je priemer skrutky. Dilatačné medzery medzi pozdĺžnymi a priečnymi stranami dosiek, ako aj vzdialenosti medzi jednotlivými podkla- dovými profilmi, sú stanovené  v nákrese. Tieto hodnoty sa musia pri montáži dodržať. Medzi stenou, podkladovou konštrukciou a doskou musí byť dodrža- ná dilatačná medzera aspoň 15 mm. Ak nie je terasa ukončená stenou, je nutné vhodným lemovacím prvkom, napr. záhradným obrubníkom a pod. terasu ukončiť. Tým sa zabráni jej nežiaducemu posunu.
3Nedodržanie zásad práce má vplyv na prípadnú reklamáciu.

Dokument: